Konsensus Společnosti horské medicíny
a Lékařské komise ČHS o preventivním předepisování léků pro laiky
do expediční lékárny

 

Právní hlediska podávání léků osobami bez lékařského vzdělání

 

Podávání léků za účelem zvýšení výkonnosti a dosažení sportovního cíle je doping!

 

  1. Řada léků doporučovaných k použití v situacích nouze v horách je pouze na lékařský předpis. Pokud je tento lék předepisován lékařem k jiným než léčebným účelům, např. pro profylaktické použití (do cestovní lékárny výpravy), musí být v lékárně zaplacen v hotovosti. Není legální předepisovat v tomto případě lék „na účet zdravotní pojišťovny“.
  2. Lékař, který lék do cestovní lékárny předepisuje, zpravidla „konzultující“ lékař, se musí přesvědčit, že laik bude umět lék správně použít, bude znát indikaci pro podání, dávkování i rizika. Je vhodné, aby poučení podepsal. V opačném případě, při komplikacích vzniklých v časové souvislosti s podáním léku, mohou lékaři hrozit značné odpovědnostní důsledky.
  3. Podáním léku na předpis překračují nelékaři své kompetence a celosvětově platné právní názory. Z právního hlediska je podávání léků výlučně lékařská činnost a laik se tak de iure dopouští ublížení na těle.
  4. Jedinou výjimkou je tzv. ospravedlnitelný tísňový stav, stav „krajní nouze“, kdy osoba na základě svých znalostí a za použití dostupných prostředků může odvrátit poškození hrozící jiné osobě a překročit svou kompetenci. Bohužel tato „krajní nouze“ není považována za obecné pravidlo a je posuzována konkrétně a individuálně, případ od případu. Pro vlastní právní ochranu se doporučuje situaci dokumentovat, uvést svědky a protokol si nechat nemocným podepsat.

 

MUDr. Ivan Rotman, Lékařská komise ČHS, zpracováno podle Dr. med. Thomase Küppera (Aachen) v Lehrskriptum Rakouské společnosti pro alpskou a výškovou medicínu v roce 2002, upraveno v Lékařské komisi ČHS a Společnosti  horské medicíny c/o Český horolezecký svaz, 2006

 

Informace pro laiky

 

Odjíždím na expedici, chystám se do hor

 

Co dělat, když potřebuji léky, které může předepsat a podat  jen lékař, tak abych nedostal ani sebe ani předepisujícího lékaře do konfrontace se zákonem?

 

          Příprava pobytu mimo civilizaci zahrnuje i lékařské zabezpečení a vybavení expediční lékárničky. Protože řada léků s sebou nese riziko vedlejších účinků, nebo zdravotní rizika z nevhodného použití, patří do rukou pouze zkušeného lékaře.

          Přesto může nastat situace, kdy se dostaneme do života ohrožující situace bez možnosti se svěřit do rukou lékaře. V okamžiku ohrožení života je ospravedlnitelné použít lék, který je na lékařský předpis, protože riziko z nevhodného použití, nebo nežádoucí účinky mohou převážit riziko z nečinnosti.


Aby laik mohl použít lék na předpis, musí vědět, že:

Léky předepisované do expediční lékárničky nemohou být hrazeny zdravotní pojišťovnou, ale plně tím komu jsou předepsány. Nejsou totiž předepisovány za účelem bezprostředního léčení, ale preventivně (do zásoby).

Člověk, který žádá o předepsání léků je také zodpovědný za jejich případné použití. Předpokládá se, že léky jsou určeny pro jeho vlastní použití.

 

To s sebou nese následující:

Poučení lékařem o pravidlech a možných rizicích použití léků o které žádáme. Ve většině případů půjde zřejmě o léky na nemoci způsobené výškou a antibiotika. Povinností lékaře je žadatele poučit a povinností žadatele je stvrdit toto poučení podpisem.

Vyšetření zdravotního stavu žadatele. Je třeba provést vyšetření Vašeho zdravotního stavu (dle zákona lék nelze předepsat bez vyšetření). Rozsah a typ vyšetření se odvíjí od typu aktivity, místa kam žadatel jede, věku žadatele a jeho předchozího zdravotního stavu. Je v zájmu každého, aby toto vyšetření nepodcenil. Ostatně, pro léky jdeme proto, že předpokládáme budoucí problémy. Je proto rozumné problémům předcházet již před odjezdem (a třeba i neodjet). V případě odhalených zdravotních problémů je možné, že Vás lékař pozve na vyšetření opakovaně, nebo doporučí ke specialistovi. Vyšetření by mělo odpovědět na otázku, zda odjezd na plánovanou akci není v rozporu se zdravotním stavem žadatele a neohrožuje jej na životě.

Úhrada za vyšetření. Poučení o rizicích i vyšetření jsou všechno činnosti nad rámec „bezplatné“ zdravotní péče. Proto jsou hrazeny žadatelem platbou v hotovosti. Cena se odvíjí od typu, délky a počtu potřebných vyšetření. Cena se obvykle může pohybovat v mezích 500-3000 Kč. Uvědomme si, že cenu můžeme ovlivnit tím jak s lékařem spolupracujeme. Jestliže k lékaři chodíme pravidelně a zná náš zdravotní stav, nemusí řadu vyšetření provádět. Vyšetření tak bude levnější. Jestliže nás však lékař vidí poprvé a nezná naši anamnézu, nemá zdravotní dokumentaci, je nucen vyšetřit žadatele komplexně a vyšetření bude dražší. Je nutné si vše domluvit předem telefonicky a informovat se o potřebných náležitostech, ušetříme tak čas sobě i lékaři o zbytečnou návštěvu. Lékař je naším partnerem a ne tím, kdo nás nechce nikam pustit a ještě na nás vydělat peníze.

 

Shrnutí:

 

Chceme-li preventivně předepsat léky, které jsou pouze na lékařský předpis, je nutné podle zákona:

1.     Absolvovat lékařské vyšetření.

2.     Být poučen o povaze předpokládaných onemocnění, použití konkrétních léků, o jejich nežádoucích účincích a rizicích spojených s jejich podáním.

3.     Toto vše stvrdit svým podpisem.

 

Co mám tedy udělat:

1.     Navštívit vhodného lékaře (např. viz seznam, bude vytvořen)

2.     Nechat se poučit o možných zdravotních rizicích, použití léků na ně a potvrdit to podpisem (bude formulář na webu)

3.     Nechat si udělat vyšetření (opět si nechat udělat záznam do formuláře)

4.     Zaplatit lékaři v hotovosti za vyšetření (nehradí pojišťovna)

5.     Vyzvednout si předepsané léky a zaplatit je v hotovosti (nehradí pojišťovna)

 

Toto vše mohu  absolvovat u jednoho lékaře (poučení, vyšetření a předepsání léků), nebo  např. u dvou. Jeden mě poučí, druhý (specialista) mě vyšetří a předepíše léky. Proto formulář obsahuje kolonky, který jednotlivé lékaře informuje, co vše již bylo provedeno. Formulář se stává součástí zdravotnické dokumentace.

 

Další informace:

 

Absolvovat vyšetření u vašeho praktického nebo specializovaného sportovního lékaře před odjezdem na expedici by měla být morální povinnost každého účastníka ke svému zdraví. V případě chronických onemocnění je na zvážení vašeho ošetřujícího lékaře, zda je předpokládaná aktivita pro vás vhodná a zda vás neohrozí na životě. Je nutné předem kompenzovat vaše chronická onemocnění a vyzvednout si pravidelně užívané léky v dostatečném množství. V případě plánování expedice je také nutné se v dostatečném časovém předstihu informovat o povinných a doporučených očkováních, nechat si vystavit mezinárodní očkovací průkaz. Informace o očkování najdete na Krajských hygienických stanicích.  Na expedici se mohou vyskytnout onemocnění i traumata, se kterými si jako laici nebudete vědět rady. Doporučujeme účast expedičního lékaře! Řadu informací a  doporučení najdete na webových stránkách:

www.horska-medicina.cz, www.volny.cz/i.rotman

 


 

Formulář o informovaném souhlasu a vyšetření pro vydání léků na předpis

 

Formulář slouží k záznamu výsledku vyšetření a poučení pacienta o rizicích spojených s užitím léků, které jsou pouze na lékařský předpis a jsou mu předepsány na vlastní žádost do lékárničky horolezce. Žadatel si je vědom, že mu nevzniká automatický nárok na předepsání požadovaných léků a že žádný z úkonů (vyšetření, poučení, předepsání a koupě léků) nehradí zdravotní pojišťovna a jsou žadatelem plně hrazeny v hotovosti. Dále si je vědom, že zatajení či nesdělení důležitých informací o svém zdravotním stavu a užívaných lécích, může v konečném důsledku vést k jeho poškození.

 

Jméno, příjmení, titul  žadatele:

 

Rodné číslo:

 

Požadované léky (ATB, AHN,…na jaké předpokládané obtíže):

 

 

 

 

Poučení žadatele

Žadatel byl o správném použití a rizicích nevhodného užití předepsaných léků  poučen a stvrzuje, že mu byly zodpovězeny veškeré dotazy, problematiku pochopil a je si vědom rizik vyplývajících z nesprávného použití léků.

Žadatel poučen dne:

Podpis žadatele::

 

Podpis a razítko lékaře:

Vyšetření žadatele

Druh vyšetření:

Výsledek vyšetření:

 

 

 

 

Vyšetření provedl dne:

Podpis a razítko lékaře:

 

 

Předepsané léky

Léky (vypsat které):

 

 

 

Podpis a razítko lékaře:

 

 

 MUDr. Ivan Rotman, MUDr. Jaroslava Říhová, MUDr. Jana Kubalová, Ing. Ladislav Sieger, CSc.

HOME