STANOVY SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY            text v PDF zde

I. Základní ustanovení

      Článek 1. zev, postavení, územní sobnost a sídlo

 

1. Společnost hors medicíny (dále jen Společnost) je dobrovolná odborná nepolitic organizace, která sdružuje všechny zájemce o problematiku hors medicíny a zdravotnic aspekty extrémních přírodních podnek a mechanismy adaptace na tato prosedí.

 

2. Společnost je nástupcem Sekce hors medicíny Čes společnosti lovýchovného lékství.

 

3. Společnost so na úze   Čes republiky.

 

4. Společnost má právní subjektivitu.

 

5. Sídlem Společnosti je   Český horolezecký svaz (se sídlem v Praze), korespondence je vedena na adresu MUDr. Ivan Rotman, 407 13 Ludvíkovice 71.

 

Článek 2. Poslání Společnosti.

 

1. Společnost se zabý veškerými zdravotnickými aspekty pobytu a pohybu čloka v horách a v extrémních írodních podnkách, et jeho sportovní činnosti (horolezect aj. sporty).

 

2. Spolupracuje s ostatními lékařskými obory, zejména s Českou společností lovýchovného lékařst a organizacemi, které provozují sportov nebo záchranářskou činnost v chto podnkách.

 

3. Shromažďuje poznatky, které vyhodnocuje a publikuje se zárem doporovat preventivní opae pro sníže rizika úra a onemocnění při pobytu v horách;

 

- zlepšit zdravotnickou činnost v horách a za extrémních írodních podnek (ípad pořádat odborné kursy pro lékaře a zdravotníky);

 

- upozoovat na vhodné zsoby že v chto prosedích, jež se je účinnými v prevenci civilizačních chorob, i pro speciálnetrénovanou část populace.

 

4. Organizuje školicí akce, národní a mezinárodní semináře, konference aj. odborné akce a účastse akcí v zahraničí.

 

5. Provozuje poradenskou činnost pro všechny zájemce o danou problematiku.

 

II. Organizační struktura

 

Článek 3. Orny společnosti jsou:

 

1. valné shromáždě

 

2. výbor

 

3. revizi.

 

Článek 4. Valné shromáždění

 

1.    Řádné val shromáždění, které se skládá členů Společnosti dle čl. 7, se koná k 3 roky. Mimořádné val shromáždě svolává výbor v ípad potřeby nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů Společnosti. Shromáždě se svolává písem nejmé tři týdny edem. Návrhy k programu se podáva písemně, nejpozji týden edem. O sadních změnách, které ma být projednávány, informuje výbor členy Společnosti tak, aby jim umožnil vyjáit as jejich stanovisko pro ípad ekážky účasti na Valném shromáždění.

 

2. Volí výbor Společnosti a revizory na 3 roky, rozhoduje o važných otázkách činnosti, schvaluje stanovy a jejich změny, výši členských ísv a rozpočet, vyloečlena a rozhoduje o niku Společnosti.


3. Právo hlasovat ma všichni řádčlenové Společnosti. Val shromáždě je usnášeníschopné při účasti nejmé poloviny řádných členů. Není-li shromáždě v určenou hodinu usnášeníschopné, sejde o 20 minut pozji a je pak usnášeníschopné bez ohledu na počet

ítomných řádných členů.

 

4. Valné shromáždě rozhoduje prostou tšinou hlasů. Ke změně stanov a rozpuštění Společnosti je eba souhlasu dvou etin ítomných řádných členů. V případě rovnosti hlarozhodne prezident Společnosti.

 

5. Valné shromážděřídí prezident nebo viceprezident.

 

Článek 5. bor Společnosti má zpravidla 7 členů.

 

1. Volí ze svého sedu prezidenta, dva viceprezidenty, sekretáře a pokladníka.

 

2. Schází se nejmé jednou ročně, organizuje činnost společnosti a nejmé jednou ročně vydává pro členy Bulletin.

 

3. K plnění určitých úko že izovat pracov skupiny, komise nebo organizační složky.

 

4. Jménem Společnosti jedná prezident, v jeho neítomnosti jej zastupuje sekretář, íp. viceprezident nebo pověřečlen výboru.

 

5. Organizace provozucí hors sporty a chranu v horách mohou do výboru jmenovat své stupce ve funkci pozorovatele.

 

Článek 6. Revizoři provádějí kontrolu činnosti, sledují hospodaře a o svých zjištěních informují výbor a val shromáždění.

 

III. Členství, práva a povinnosti členů.

 

Článek 7. Členst ve Společnosti že být řádné, mimádné a čestné. Ne vázáno na státní příslušnost člena. O ijetí rozhoduje výbor na kla písem ihlášky.

 

1. Řádným členem se že stát k zájemce o činnost Společnosti.

 

2. Mimádnými členy se mohou stát fyzické a právnic osoby, které podporují činnost

Společnosti vyšším členským ísvkem.

 

3. Čestnými členy Společnosti se mohou stát fyzic osoby na kla návrhu výboru nebo valného shromáždě po schválení Valným shromážděním. Čestčlen je osvobozen od členského ísvku.

 

3. Členst ve Společnosti končí úmrtím člena, písemným prohlášením o vystoupení, zrušením pro neplace ísvpo dobu dvou let, vyloením při jednání, které je neslitel s posláním Společnosti.

 

Článek 8. členové společnosti mají práva a povinnosti:

 

1. podílet se na činnosti a všech akcích Společnosti,

 

2. platit člens ísvky v stanove výši a

 

3. dodržovat stanovy.

 

IV. Majetek a hospodení Společnosti. Článek 9. Základními zdroji příjjsou

1. člens ísvky

 

2. dotace, ji ísvky a dary

 

3. íjmy z vlastní činnosti.

 

Článek 10. O účelném hospodaře rozhoduje výbor. Hospodaře kontrolu revizoři nejméjedenkrát ročně.


V. Zánik Společnosti.

 

Článek 11. Společnost zaniká rozhodnutím dvoutřetinové tšiny hlavalného shromáždění. Pokud val shromáždě nerozhodne jinak, ipa majetek státu.

 

VI. Závěrná ustanovení.

 

Článek 12. Kdý člen Společnosti má právo uplatnit své návrhy, podněty a iponky k činnosti výboru. Výbor je povinen je projednat a se ry seznámit toho, kdo je podal. V vných otázkách informuje členy v Bulletinu a na valném shromáždění.

 

Článek 13. Tyto stanovy, se kterými byli seznámeni všichni členové Společnosti, nabýva platnost po schválení valným shromážděním dne 13. června 1992.

 

Článek 14. Společnost a je stanovy jsou registrovány Ministerstvem vnitra Čes republiky pod č.j.  .

 

Po registraci bylo Společnosti ileno identifikační číslo organizace (IČO): 47606274. Daňové indentifikační číslo: 004-47606274

 

 

 

Bankovní spojení Společnosti: FIO, číslo účtu 2100338796 / 2010

 

zev účtu: Společnost hors medicíny

 

Formál adresa: Český horolezecký svaz, Praha. Korespondence je vedena na adresu Společnost hors medicíny c/o MUDr. Ivan Rotman, 407 13 Ludvíkovice 71).


Podklady pro sponzorování resp. dary Společnosti od fyzických a pvnických osob

 

586/1992

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmu v platném znění

(znění platné od 22.1.2000)

 

ČÁST PRVNÍ

 

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB

 

§ 15

Nezdanitelná  část základu daně

 

(8) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, {15a} na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky

provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2000 Kč.

 

ČÁST DRUHÁ

DAŇ Z PŘÍJMů PRÁVNICKÝCH OSOB

 

§ 20

Základ daně a položky snižující základ daně(8) 

Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, {15a} na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 2% ze základu daně sníženého podle § 34.

Jsou-li v úhrnu obsaženy i dary na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní v souvislosti s živelní pohromou (§24 odst. 10), může být o hodnotu těchto dar překročen limit 2 % ze základu daně sníženého podle § 34, nejvýše však lze v úhrnu odečíst 4 % ze základu daně sníženého podle § 34. Tento

odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.


rce obdrží pro Finanční úřad doklad s tímto textem:

 

Dar je určen pro činnost Společnosti hors medicíny, oanského sdružení, které ne ízeno za účelem zisku, dle jejích stanov, tj. shromažďová poznat o vlivu velehorského prose na lidský organismus, jejich vyhodnocová a publikaci se zárem doporovat preventivní opaení pro sníže rizika úra a onemocnění při pobytu v horách, provozová poradenské činnosti pro všechny zájemce o danou problematiku, zlepše zdravotnické činnosti v horách a za extrémních

írodních podnek, organizová škocích akcí, národních a mezinárodních seminářů a

konferencí a účast na obdobných akcích v zahraničí.

home